Kaland Sporthorgász Egyesület Alapszabályaa 2009. október 12-i módosítással egységes szerkezetben

1.
Az Egyesület neve:

Kaland Sporthorgász Egyesület (a továbbiakban egyesület)

2.
Székhelye:

2051 Biatorbágy, Jókai Mór u. 1/c.

3.
Az egyesület jogi státusza:

Az egyesület társadalmi szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működik. Az egyesület pártoktól független, azoktól/azoknak anyagi támogatást nem kap/ad, politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselőt nem jelöl. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. Az egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy.

4.
Az egyesület célja:

4.1. Az egyesület tagjai olyan sporthorgászok, akik valamennyien a műkedvelő szinten a horgászat kedvelői. Alapvető céljuk az azonos érdeklődésű sporthorgászok egyesületbe szervezése, a műlegyező-, és pergetőhorgászat népszerűsítése.
4.1.1. Az egyesület tagjai vállalják, hogy az általuk látogatott vizek partjain a part tisztántartását folyamatosan biztosítják.
4.1.2. Vállalják, hogy folyamatos haltelepítésekkel (ivadékok, kishalak, süllőfészkek, stb.) a az általuk látogatott vizeket horgászatra alkalmassá teszik.
4.1.3. Ismeretterjesztés, szaktanácsadás sporthorgászati kérdésekben.
4.1.4. A horgászat iránt érdeklődő gyermekek részére bemutatókat, oktatást tartanak.
4.1.5. A horgászat kultúrájának, etikájának propagálása, ajánlása, népszerűsítése.
4.1.6. A természeti környezetet tudatosan kímélő, a természet és az élővilág megóvása iránt elkötelezett (horgász)nemzedék nevelése.
4.1.7. A környezet, az élővizek, növény- és állatvilág, a halak védelme.
4.1.8. Az egyesületi tagok magukra nézve kötelezően elfogadják az Országos Horgászrendelet szabályait, és alávetik magukat azon íratlan etikai normáknak, melyek betartása, és betartatása az egyesület alapvető céljai közé tartozik.

4.2. A magyarországi halfauna védelmére és állományának, valamint vizének javítására irányuló törekvések támogatása, segítése, környezetvédelem.
4.3. Rendezvények, bemutatók, ismeretterjesztő elődadások szervezése.

5.
Az egyesület tagsága:

5.1. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabályba foglalt rendelkezéseket elfogadja.
5.2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban rendes tagként nem kíván részt venni.
5.3. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, kizárással és törléssel.
5.3.1. A kilépési szándékot írásban kell közölni az egyesület valamely elnökségi tagjával.
5.3.2. Az elnökség titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az egyesületnek azon tagját, aki súlyosan vét az alapszabály rendelkezései ellen. A kizárásról rendelkező határozat ellen a kizárt tag jogorvoslatot terjeszthet elő. A jogorvoslatról a legközelebbi közgyűlés dönt.
5.3.3. Az elnökség határozatával törli (rendes) tagjai közül azt a (rendes) tagot, aki írásbeli felszólítás ellenére sem tette eleget tagdíj fizetési kötelezettségének.
5.4. Tagfelvételről – bármely tag javaslata alapján - az elnökség minősített (2/3-os) többséggel dönt.
5.5. Kizárásra és tagfelvételre bármely tag tehet az elnökségnél indítványt. Az elnökség a következő ülésén köteles ezen indítványokról határozni.

6.
Jogok és kötelezettségek:

6.1. Tisztségviselőül csak az választható, aki megfelel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. Tv. 8.§ (1) bekezdésébe foglalt kritériumoknak. Az egyesület rendes tagjainak jogai:

- minden rendes tag azonos szavazati joggal rendelkezik,

- részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában,

- tisztségviselőül megválasztható,

6.2. Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:

- az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,

- kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és

- a tagdíj megfizetésére, valamint

- eleget tesz az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.

6.3. Az egyesület pártoló tagja az egyesület közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkezik, és nem választható meg tisztségviselőül.
6.4. Az egyesület tagdíj fizetését teszi kötelezővé, melynek összege 5.000.-Ft/év. Az egyesület tagja jogosult az egyesületet magasabb összegű tagdíj fizetéssel támogatni. Közgyűlési határozat írja elő a határozott mértékű tagdíj megfizetését. A tag köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

7.
A közgyűlés:

7.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A közgyűlés határozatképes, ha a tagság fele + egy fő jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül abban az esetben határozatképes, amennyiben a távolmaradás következményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni.
7.2. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
7.3. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) ugyancsak nyílt szavazással választja meg.
7.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

- a tisztségviselők,

- az ügyintéző és képviselő szervek megválasztása,

- az éves beszámolójának elfogadása,

- az alapszabály jóváhagyása és módosítása,

- az évi költségvetés megállapítása,

- az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása.

Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának, egyesülésének, megszűnésének kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata szükséges.

8.
Az egyesület képviselő szervei:

8.1. Az egyesület képviseletét a közgyűlés által választott 3 főből álló elnökség látja el. Az elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és a titkár. A közgyűlés mind az elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket 5 (öt) évre választja meg. Az elnökség tagjai – legfeljebb egy alkalommal – újra választhatóak.
8.1.2. Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni. Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
8.1.3. Az elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
8.1.4. Az elnökség dönt az egyesület vagyon felhasználásáról.
8.1.5. Az elnökség saját ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
8.1.6. Valamennyi vezető tisztségviselő (elnökségi tagok) a munkáját térítés nélkül, társadalmi munkában végzi.
8.2. Az elnök jogai és kötelességei:
Az elnök

- önállóan képviseli az egyesületet,

- önálló pénzintézeti aláírási joggal rendelkezik,

- a közgyűlést bármikor összehívhatja,

- a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja

- a kiadások számláit ellenőrzi,

- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,

- harmadik személyekkel való szerződések megkötése,

- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,

- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,

- az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

8.3. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:
Az elnökhelyettes

- az elnök akadályoztatása esetén – megbízás alapján - teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,

- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges,

- önálló pénzintézeti aláírási joggal rendelkezik,

8.4. A titkár jogai és kötelességei:
Az egyesület titkára

- kezeli, felügyeli, nyilvántartja az egyesület könyveit, bizonylatait,

- az egyesület pénzeit kezeli,

- a pénztárkönyvet vezet,

- értesíti az elnököt, amennyiben visszaélési lehetőség gyanúját észleli,

- a számlák hitelességét ellenőrzi.

A mindenkor titkár rendelkezik a számlavezető pénzintézetnél (együttes) aláírási joggal, melyet az egyesület elnökével, vagy elnök-helyettesével együttesen gyakorol.

9.
Jegyzőkönyv, határozatok:

Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv-vezetőt egyszerű többséggel választják meg. A jegyzőkönyvet aláírja a jegyzőkönyv-vezető és két hitelesítő. A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítők hitelesítik. Az elnök köteles mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

10.

Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros tevékenységét társadalmi munkában végzi.

11.
Az Egyesület gazdálkodása:

11.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat az egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. Az egyesület – mint társadalmi szervezet – elsődlegesen nem folytat gazdasági tevékenységet.
11.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni.

Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. Ilyen rendelkezés hiányában, illetőleg ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
11.3. Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
11.4. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

12.

Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.